زناشویی

سندروم برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی چیست؟

آیا تا به حال نام سندروم برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی را شنیده اید؟ طبق این نظریه، پس از حدود هفت سال یا اندکی کمتر، به تدریج از احساس...

ادامه مطلب

12